14
O Isus sastǎrel äk manuś nasfalo pajesθar anθ-o ges le Sabatosqo
Anθ-äk ges Sabatosqo, o Isus gelos ke sinia anθ-o kher jekhesqo anθa-l bare le fariseěnqe. Äl manuś pïndinas les paśal. Haj ita, angla lesθe sas äk manuś nasfalo, sas les paj anθ-o korpo. O Isus dinǎs anglal le sikaitoren le Krisaqe haj le fariseěn:
— Si voja te sastǎres anθ-o ges le Sabatosqo sau ni?
On ni denas duma. Atunć o Isus lilǎs le manuśäs kodoles, sastǎrdǎ les haj dinǎ lesqo drom. Haj phendǎ lenqe:
— Savo anθa tumenθe, kana perela lesqo ćhavo sau lesqo guruv anθ-e xaing anθ-o ges le Sabatosqo, ni va ïnkalavela les p-o than?
Haj ni daśtisajles te den les khanć anglal k-äl vorbe kadala.
E pilda anθa-l thana anglal
Phendǎs äk pilda le manuśänqe kaj sas dine muj ke sinia, kana dikhlǎs kä alonas äl maj laćhe thana:
Kana dakoniva del tut muj k-o abǎv, ta na beśes ke sinia k-o than o maj laćho! Daśtil pes te afi dinǎs muj dakanikas maj dikhlo dä sar tuθe, haj avel kova savo dinǎ tumen muj i tut haj i les haj phenel tuqe:
— De kǒ than kadal manuśäs!
Atunć laʒaveça va beśesa p-o than palal. 10 Kana san dino muj, ʒa haj beś p-o than palal! Atunć kana va avela kova savo dinǎ tut muj, va phenela tuqe: «Amala, av orde p-äk than maj laćho!» E buki kadaja va kerela tuqe ćinstja angla sǎ kaj si tuça ke sinia. 11 Käć sǎ kaj vazden pes va avena umilime, haj kova savo umilil pes va avela vazdino.
12 Phendǎs i kolesqe kaj dinǎsas les muj:
— Kana des äk sinia o ges sau e rǎt, ta na des muj ke amalen, nić ke phralen, nić ke njamuren, nić ke većinen kaj si bravale, ka na kumva i on kä pǒ rïndo te den tut i tut muj haj numa kadǎ te aves pokindo! 13 Dar kana des äk sinia, de muj le ćorän, le skilozen, le bangen, le korän! 14 Haj va avesa binekuvintime, kä len naj len soça te pokinen tuqe, anθa kadaja kä pokindol pes tuqe ke ïnvierja le ćaćenqi.
E pilda kolenqi kaj sas dine muj ke sinia
15 Jekh anθa kola kaj beśenas leça ke sinia, kana aśundǎs kadaja, phendǎ lesqe:
— Binekuvintime si kova savo va beśela ke sinia anθ-o thagarimos le Devlesqo!
16 Haj o Isus phendǎ lesqe:
— Äk manuś dinǎs äk bari sinia haj dinǎs muj but manuś. 17 Kana avilos o timpo le xamasqo, dinǎs drom pe robos te phenel kolenqe kaj sas dine muj: «Aven, kä sǎ si gata!» 18 Dar sǎ ïnćeposajles te phenen kä ni daśtin te aven. O angluno phendǎ lesqe: «Numa so kindem äk than p-o kïmpo haj träbul te ʒav te dikhav les. Rugiv tut, jertisar man!» 19 Aver phendǎs: «Akanak kindem deś guruva haj ʒav te probiv len. Rugiv tut, jertisar man!» 20 Aver phendǎs: «Akanak ïnsurisajlem haj kodolasqe ni daśtiv te avav.»
21 Kana o robo risajlos, phendǎ pe stäpïnosqe kadal bukǎ. Atunć o stäpïno le kheresqo xolǎjlos haj phendǎs pe robosqe: «Ʒa sigo p-äl droma haj p-äl ulice le forosqe haj an kathe le ćorän, le skilozen, le korän, le bangen!» 22 Pala kodoja o robo phendǎs: «Stäpïne, kerdinǎjlos sar porunćisardǎn, haj sa maj si than.» 23 Haj o stäpïno phendǎs le robosqe: «Ïnkli haj rode p-äl droma haj paśal barǎ, haj ker le manuśän te aven, kaśte pherdol muro kher! 24 Kä phenav tumenqe kä nić jekh anθa kola dine muj ni va xana anθa muro xamos!»
Kadǎ träbul te avel o ućeniko le Isusosqo
25 Anθ-äk than le Isusoça ʒanas but manuś. Ov boldinǎjlos haj phendǎ lenqe:
26 Kana dakoniva avel manθe haj ni urola pe dades,* O Isus kamel te phenel kä dakoniva kaj avel pala lesθe träbul te jubil maj but les dä sar pi familia. pe da, pe rromnǎ, pe ćhaven, pe phralen, pe pheǎn haj kjar pi viaca, ni daśtil te avel muro ućeniko. 27 Savo ni ïngǎrel pǒ truśul haj ni avel pala manθe, ni daśtil te avel muro ućeniko.
28 Käć savo si anθa tumenθe, kaj kana kamel te vazdel äk turno, maj anglal ni beśel tele te ginel kabor love xal le turnoça? Kadǎ va dikhela kana aresel les äl love te termenil les. 29 Kana ni kerel kadǎ, daśtil pes kä päće ćhutǎs lesqi fundacia, ni daśtil te termenil les, haj sǎ kaj dikhen te ïnćepon te asan lesθar 30 haj te phenen: «O manuś kadava ïnćeposajlos te vazdel, haj ni daśtisajlos te termenil!»
31 Sau savo thagar, kana ʒal k-o räzboj te mardǒl avre thagareça, ni beśel maj anglal te dikhel kana daśtil te ʒal deśä miença manuś angla kova kaj avel kontra lesqi biśä miença manuś? 32 Kana ni daśtil, atunć, so koaver thagar si ïnkä dur, del lesqe drom soli te mangel paćǎ. 33 Sa kadǎ, ni daśtin te aven mïrä ućenićǎ kana ni ćhudena tumen kaθar saorä bukǎ tumare.
34 O lon si laćho. Dar kana i o lon xasarel pǒ gusto, sar va dela pes lesqe parpale kadav gusto? 35 Naj laćho nić anθa-i phuv, nić anθa-i grämada le bälegaresqi, haj ćhudel pes avri. Kas si les kan aśunimasqe te aśunel!

*14:26 O Isus kamel te phenel kä dakoniva kaj avel pala lesθe träbul te jubil maj but les dä sar pi familia.