5
O Isus alol le ućenićeni anglune
O Isus sas paśa o laqo o Genezaret. Anθ-o timpo so but manuś denas les brïnć kidindos pes paśa lesθe käć aśunenas o kuvïnto le Devlesqo, dikhlǎs duj bärć pe marʒinǎ le lakosqi. Äl peskarǎ dinesas pes tele haj thovenas pe plase. Atunć o Isus uśtilos anθä jekh anθa-l bärć, savi sas le Simonosqi, haj rugisardǎ les te durǒn äk cïra kaθar o malo. Beślos tele haj sikavelas le manuśän anθa-i barka. Kana termenisardǎs, phendǎs le Simonosqe:
— Ïngǎr e barka maj dur kaθar o malo haj ćhuden tumare plase te astaren maćho!
O Simon dinǎs anglal:
— Rai!a barea, saorï rǎt kerdǎm buki phari haj ni astardǎm khanć. Dar kä kǒ kuvïnto va ćhudava äl plase!
Kana ćhude len, kadiki dä but maćhe astardes, kä ïnćeposajles te ćhindon lenqe plase. Kerdes semno pe manuśänqe save sas anθä kojaver barka, te aven te aźutin len. Kodola aviles, haj pherdes äl duj bärć kadiki dä but kä ïnćeposajles te skufundin pes. Kana o Simon Petru dikhlǎs e buki kadaja, pelos anθä koćanθe k-äl pïrne le Isusosqe haj phendǎs:
— Rai!a, telǎr manθar, kä sem äk manuś bezexalo!
Phendǎs kadaja kä ov haj kola kaj sas leça ujmisajles kabor dä but maćhe astardesas. 10 Sa kadǎ o Jakov haj o Joan, äl ćhave le Zebedosqe, äl manuś le Simonosqe, aćhiles i on ujmime. Atunć o Isus phendǎs le Simonosqe:
— Na dara! Dakanara angle va avesa peskari manuśänqo.
11 Haj pala so cïrdes äl koräbi k-o malo, mukles sǎ haj geles pala lesθe.
O Isus uźol äk manuś lepratar
12 O Isus sas anθ-äk foro. Ita, äk manuś sas pherdo lepra, haj kana dikhlǎ les, ćhudǎ pes le moça ke phuv, haj rugisardǎ les:
— Rai!a, kana kames, daśtis te uźos man.
13 O Isus ïntinzosardǎs o vast, maklǎ pes lesθar haj phendǎ lesqe:
— Kamav. Av uźo!
Imedime, muklǎ les e lepra. 14 Haj porunćisardǎ lesqe ta na phenel khanikasqe.
— Haj ʒa da sikadǒ le raśajesqe haj an źertfa kä sanas uźome, sar porunćisardǎs o Mojsǎ, sar märturia anθa lenθe.a Levitiko 4:1-32
15 Dar e vestja anθa lesθe aśundes i maj but manuś, haj sa maj but manuś kidenas pes kaśte aśunen les haj te aven sastǎrde anθa lenqe nasfalimata. 16 Dar butioar o Isus ʒalas korkoro anθ-äl thana mulane haj rugilas pes.
O sastjarimos äk manuśäsqo paralizime
17 Anθ-äk ges, o Isus sikavelas le manuśän, haj niśte fariseǎ haj sikaitorǎ le Krisaqe, save avilesas anθa saorä gava le Galileaqe, le Judeaqe haj anθa o Jerusalimo, beśenas tele othe. Haj o zuralimos le Rajesqo sas leça, kaśte sastǎrel. 18 Haj ita kä niśte manuś andines äk manuśäs paralizime p-o pato. Rodenas te ïngǎren les andrä haj te ćhun les angla lesθe. 19 Dar kä nas len kaθar te ïngǎren les andrä anθa-i kauza le lumǎqi, uśtiles p-o akoperiś le kheresqo haj mukle les maśkar äl cigle le patoça, anθ-o maśkar le manuśänqo, angla o Isus. 20 Kana o Isus dikhlǎs lenqo pakjamos, phendǎs:
— Phrala, ke bezexa si jertime!
21 Äl sikaitorǎ le Krisaqe haj äl fariseǎ ïnćeposajles te gïndin:
— Kon si kadava, da xujduil le Devles? Kon daśtil te jertil äl bezexa dekït numa o Del?
22 Dar o Isus ʒanelas so gïndin haj phendǎ lenqe:
— Sosθe gïndin kadǎ anθä tumare ile? 23 So si maj uśuro? Te phenes: «Ke bezexa si jertime» sau te phenes: «Uśti haj phir»? 24 Dar, kaśte ʒanen kä o Ćhavo le Manuśäsqo si les zuralimos pe phuv te jertil äl bezexa, — phendǎs le manuśäsqe paralizime: — phenav tuqe, uśti, vazde kǒ pato haj ʒa khere!
25 Haj o manuś o paralizime uśtilos imedime angla lenθe, vazdǎs pǒ pato haj gelos khere, haj vestilas kabor dä baro si o Del. 26 Sǎ aćhiles ujmime haj phenenas kabor dä baro si o Del. Sas pherde dar haj phenenas:
— Ages dikhlǎm bukǎ minunime!
O Levi ʒal pala o Isus
27 Pala kadaja o Isus telǎrdǎs haj dikhlǎs äk vameśo savo bućholas Levi, beśindos ke sinia kaj kidelas pes äl takse. Phendǎ lesqe:
— Av pala manθe!
28 Ov muklǎs sǎ, uśtilos haj gelos pala lesθe.
29 O Levi dinǎs äk sinia bari anθa o Isus pesθe khere. But vameśa haj aver manuś xanas lença. 30 Äl fariseǎ haj kodol sikaitorǎ le Krisaqe save sas i on fariseǎ geles xolǎme k-äl ućenićǎ le Isusosqe haj phendes:
— Sosθe xan haj pen le vameśença haj le bezexalença?
31 O Isus dinǎ len anglal:
— Na le sastevesten si len nevoja doktorosθar, haj le nasfalen. 32 Ni avilem te dav muj le ćaćen, haj te dav muj le bezexalen te muken o bezex haj te bolden pes k-o Del.
O pućimos anθa o posto
33 Dar äl fariseǎ phende lesqe:
— Äl ućenićǎ le Joanosqe postin haj rugin pes deso, haj sa kadǎ keren i äl ućenićǎ le fariseěnqe. Dar kire xan haj pen!
34 O Isus phendǎ lenqe:
— Daśtin te mangen le amalenqe le ʒinerosqe te postin anθ-o timpo so o ʒinero si lença? 35 Va avela o timpo kana o ʒinero va avela lilo lenθar: anθ-äl gesa kodola va postina.
36 Phendǎ lenqe i äk pilda:
— Konik ni ćhinel äk kotor anθa-k hajna nevi, kaśte suvel les kä äk hajna purani. Te kerelas kadǎ, ćhinelas i e hajna e nevi, haj o kotor anθa-i hajna nevi ni ʒalas ke hajna purani. 37 Haj konik ni ćhul e mol e nevi anθ-äl burdufuri purane. Kana ćhulas, e mol paravelas äl burdufuri. E mol ćhordolas, haj äl burdufuri rimonas pes. 38 Na, e mol e nevi träbul ćhutini anθä burdufuri neve. 39 Haj konik ni kamel te pel mol nevi päće pilǎs mol purani, kä phenel: «E mol e purani si laćhi».

a5:14 Levitiko 4:1-32