19
Atunć o Pilat lilǎs le Isusos haj ćhutǎs te bićuin les. Äl soldacǎ khubdes äk koroana karnenqi, ćhutes lan lesqe p-o śäro haj hurǎde les äk mantauaça loli. Avenas lesθe haj phenenas lesqe:
— Te trail o thagar le evreenqo!
Haj denas les palme. O Pilat pale ïnklistos avri haj phendǎ le evreenqe:
— Ita, anav les tumenqe avri, kaśte ʒanen kä ni arakhav nić äk doś anθä lesθe!
Atunć o Isus ïnklistos avri, phiraindos e kununa le karnenqi haj e mantaua purpurio. O Pilat phendǎ lenqe:
— Ita o manuś!
Atunć kana dikhle les äl bare le raśajenqe haj äl gärzi le Templosqe, dine muj:
— Rästignisar les! Rästignisar les!
O Pilat phendǎ lenqe:
— Len les tume haj rästignin les! Kä me ni arakhav nić äk doś anθä lesθe!
Äl bare le evreenqe dine les anglal:
— Amen si amen äk kris haj pala e kris kadaja ov träbul te merel, kä dinǎ pes kä si o Ćhavo le Devlesqo.a Matej 26:63-66; Levitiko 24:16
Kana o Pilat aśundǎs kadal vorbe, darajlos i maj but. Gelos pale anθ-e sala le krisaqi haj puślǎs le Isusos:
— Kaθar san?
Dar o Isus ni dinǎ les anglal. 10 Atunć o Pilat phendǎ lesqe:
— Ni des duma mança? Ni ʒanes kä me daśtiv te dav kǒ drom haj me daśtiv te rästigniv tut?
11 O Isus dinǎ les anglal:
— Ni daśtisas te keres manqe khanć kana na fi sas tuqe dino opral. Kodolasqe kova kaj dinǎ man pä kǒ vast si les äk bezex maj baro.
12 Pala kodoja o Pilat rodelas te del lesqo drom, dar äl evrea denas muj:
— Kana desa o drom kadal manuśäsqo, ni san amal le bare thagareça, le ćezaroça! Orkon phenel kä si thagar si kontra le ćezarosqi!
13 Atunć kana aśundǎs o Pilat kadal vorbe, ïnkaladǎs avri le Isusos haj beślos p-o skauno le krisjaqo, anθ-o than kaj bućholas Pardosǎla anθa-l Bar, savo anθ-e ćhib le evreenqi bućhol Gabata. 14 Sas o ges kana pregätinas pes anθa o ges o baro le Nakhimasqo,* O ges o baro le Nakhimasqo si o ges kana äl evrea anen pesqe gogi kä kana sas anθ-o Eʒipto, o ïnʒero le mulimasqo nakhlos paśa lenθe haj on xastrajles othar.b Eksodo 12:13-14 kam kä le śovenqo ćaso. O le śovenqo ćaso pala äl romaja sas k-äl śov de texara, dar pala äl evrea sas k-äl deśuduj anθ-o ges. O Pilat phendǎs le evreenqe:
— Italo tumaro thagar!
15 Kadǎ kä on dine muj:
— Le les, le les, rästignisar les!
O Pilat puślǎ len:
— Te rästigniv tumare thagares?
Äl bare le raśajenqe dines anglal:
— Ame naj amen aver thagar, numa o baro thagar, o ćezar!
16 Atunć o Pilat dinǎ les pä lenqo vast kaśte avel rästignime.
E rästignirǎ le Isusosqi
Kadǎ kä liles le Isusos haj ïngǎrde les. 17 Ïngǎrindos pǒ truśul, o Isus ïnklistos anθa o foro ʒi k-o than kaj bućhol O Than o Kokalo le Śäresqo, savo anθ-e ćhib le evreenqi bućhol Golgota. 18 Othe rästignisarde les anθ-äk than ïnkä dujença, jekh anθ-äk rig haj koaver anθä kojaver rig, haj anθ-o maśkar sas o Isus. 19 O Pilat ramosardǎs äk teksto kaj phenelas: „O Isus o nazaritjano, o thagar le evreenqo”, haj ćhutǎ les p-o truśul. 20 O than kaj sas rästignime o Isus sas paśä kaθar o foro, haj kodolasqe but evrea ćetisardes o teksto kadava. Haj sas ramome anθ-e ćhib le evreenqi, anθ-e latina haj anθ-e greaka. 21 Atunć äl bare raśaja le evreenqe phendes le Pilatosqe:
— Na ramosar «O thagar le evreenqo», haj kä «O manuś kadava phendǎs: ‘Me sem o thagar le evreenqo’ »!
22 O Pilat dinǎs anglal:
— So ramosardem, ramosardem.
23 Päće äl soldacǎ rästignisardes le Isusos, liles lesqe coale haj xulade len anθä śtar riga, po-k rig anθa fiosavo soldato. Liles i lesqo gad kaj sas bi suimasqo, anθa-k kotor dä opral ʒi tele. 24 Atunć phendes jekh avresqe:
— Ta na keras les kotora, haj te das le zaloça kasqo avela!
Kadaja kerdilis kaśte kerdǒl so sas ramome: „Xulades mïrä coale maśkar pesθe haj dines le zaloça anθa muro gad.”c Salmi 22:18 Kadǎ kä kadaja kerdes äl soldacǎ.
25 Paśa o truśul le Isusosqo beśenas lesqi dej, e phej lesqe daqi, e Maria le Klopasqi haj e Maria anθa-i Magdala. 26 Kana o Isus dikhlǎs pe da haj paśa laθe pe ućenikos saves jubilas les, phendǎs pe daqe:
— Ʒuvlie, akanak kova si kǒ ćhavo!
27 Phendǎs i le ućenikosqe:
— Itali ki dej!
Haj de atunća o ućeniko lilǎ lan pesθe khere.
O Isus merel
28 Pala kodoja o Isus, savo ʒanelas kä akanak sǎ termenisajlos, kaśte kerdǒl so sas ramome, phendǎs:
— Si manqe truś.d Salmi 22:15
29 Othe sas ćhutino äk vaso molǎça śukli, kadǎ kä kingǎrdes äk bureto anθ-e mol e śukli, ćhute les anθ-äk trestia isoposqie Eksodo 12:22 haj ïngǎrde les kä lesqo muj.f Salmi 69:21 30 Haj päće pilǎs e mol e śukli, o Isus phendǎs:
— Termenisajlos.
Haj bangǎrdǎs pǒ śäro haj dinǎs pǒ duxo.
31 Sas paraśtuj, haj o Sabato kodova sas äk ges baro. Kadǎ kä äl evrea, kaśte na aćhon äl trupuri p-o truśul anθ-o timpo le Sabatosqo, mangles le Pilatosqe te ïnkhǎren lenqe pïrne haj te aven lile poa truśul.g Deuteronomo 21:22-23; Josua 8:29 32 Kadǎ kä äl soldacǎ aviles haj ïnkhjardes äl pïrne le anglunesqe, pala kodoja i kolavresqe kaj sas rästignime leça. 33 Dar kana aviles k-o Isus haj dikhles kä si mulo, ni ïnkhjardes lesqe pïrne. 34 Dar jekh anθa-l soldacǎ pusadǎs lesqo praśavo le sulicaça haj sigo thabdǎs rat haj paj. 35 Kova kaj dikhlǎs e buki kadaja phendǎs anθa kadaja, haj lesqi märturia si ćaći, haj ov ʒanel kä phenel o ćaćimos. Haj phenel kadaja ka i tume te pakǎn. 36 Kadala kerdinǎjles kaśte kerdǒl so sas ramome: „Nić jekh anθa-l lesqe kokalǎ ni va avela ïnkhjardo”.h Salmi 34:20; Eksodo 12:46 37 Haj anθä aver than e Skriptura maj phenel: „Va dikhena kolesθe saves pusade les.”i Zaharia 12:10
O Isus si lilo poa truśul haj si praxome
38 Pala kodoja o Josif anθa-i Arimateja manglǎs le Pilatosqe te mukel les te lel o trupo le Isusosqo. Ov sas ućeniko le Isusosqo, dar ćorjal, daraθar le barenqi le evreenqe.j Matej 27:57; Marko 15:43; Luka 23:51 O Pilat muklǎ les, kadǎ kä ov avilos haj lilǎs o trupo le Isusosqo. 39 Avilos i o Nikodim, kova kaj anglal gelosas e rǎt k-o Isus, haj andinǎs smirna xamime alojaça kam äk śäl litre. śäl litre Äk litra si lan kam 300 g, naj sar o „litru”. 40 Atunć liles o trupo le Isusosqo haj pakǎrde les anθä dorǎ pïnzaqe, le dikolonoça, pala o obićej le praxomasqo k-äl evrea. 41 Anθ-o than kaj sas rästignime o Isus sas äk bar, haj anθ-e bar sas äk than praxomasqo nevo, kaj ni sas ćhutino koniva.k Matej 27:60 42 Kodolasqe ćhutes othe le Isusos, kä k-äl evrea sas e paraśtuj, haj kä o than le praxomasqo sas paśä.

a19:7 Matej 26:63-66; Levitiko 24:16

*19:14 O ges o baro le Nakhimasqo si o ges kana äl evrea anen pesqe gogi kä kana sas anθ-o Eʒipto, o ïnʒero le mulimasqo nakhlos paśa lenθe haj on xastrajles othar.

b19:14 Eksodo 12:13-14

19:14 O le śovenqo ćaso pala äl romaja sas k-äl śov de texara, dar pala äl evrea sas k-äl deśuduj anθ-o ges.

c19:24 Salmi 22:18

d19:28 Salmi 22:15

e19:29 Eksodo 12:22

f19:29 Salmi 69:21

g19:31 Deuteronomo 21:22-23; Josua 8:29

h19:36 Salmi 34:20; Eksodo 12:46

i19:37 Zaharia 12:10

j19:38 Matej 27:57; Marko 15:43; Luka 23:51

19:39 śäl litre Äk litra si lan kam 300 g, naj sar o „litru”.

k19:41 Matej 27:60