9
O sastjarimos le koräsqo
Kana nakhelas, o Isus dikhlǎs äk manuś koro dä kana kerdilos. Haj lesqe ućenićǎ puśle les:
— Rabi,a Joan 1:38 kon kerdǎs bezex da biandilos koro kadav manuś, ov sau lesqo dad haj lesqi dej?
O Isus dinǎs anglal:
— Naj kä kerdes bezex nić o manuś kadava, nić lesqe dada, haj kadǎ kerdilos te daśtil pes te avel sikade anθä lesθe äl fapte le Devlesqe. So si ges träbul te keras äl fapte kolesqe savo dinǎ man drom. Avel e rǎt, kana konik ni daśtil te kerel buki. Kabor sem anθ-e lumǎ, sem e lumina le lumǎqi.
Päće phendǎs kadal vorbe, ćungardǎs p-e phuv haj anθa o ćungarimos kerdǎs ćik haj makhlǎs äl jakha le koräsqe le ćikaça. Pala kodoja phendǎ lesqe:
— Ʒa haj thov tut anθ-o paj kaj bućhol Siloamo
(savo xakǎrdǒl „dino drom”). Atunć ov gelos haj thodǎ pes haj risajlos dikhindos.b 2 Thagara 5 Kadǎ kä äl većini haj kola kaj prinʒandesas les maj anglal kä mangelas phenenas:
— Naj kadava kaj beśelas haj mangelas?
Aver phenenas:
— Ov si.
Aver phenenas:
— Na, dar amǎl leça.
Haj ov phenelas:
— Me sem!
10 Kadǎ kä phende lesqe:
— Sar putardiles ke jakha?
11 Ov dinǎs anglal:
— O manuś kaj bućhol Isus kerdǎs ćik haj makhlǎs mïrä jakha haj phendǎ manqe: «Ʒa k-o paj o Siloamo haj thov tut ⸤anθä lesθe⸥!» Kadǎ kä gelem haj thodem man haj avile mïrä jakha.
12 Haj phende lesqe:
— Kaj si o manuś kodova?
Ov phendǎs:
— Ni ʒanav.
Äl fariseǎ pućhen le koräs sar sastilos
13 Ïngǎrdes k-äl fariseǎ koles kaj sas maj anglal koro. 14 Haj sas äk ges Sabatosqo kana o Isus kerdǎsas ćik haj putardǎsas lesqe jakha. 15 Atunć äl fariseǎ puśle les i on sar aviles lesqe jakha. Haj ov phendǎ lenqe:
— Ćhutǎ manqe ćik p-äl jakha, thodem man haj dikhav.
16 Kodolasqe aver anθa-l fariseǎ phenenas:
— O manuś kadava naj kaθar o Del, kä ni ïnkǎrel o Sabato.
Aver phenenas:
— Sar daśtil äk manuś bezexalo te kerel kadǎ semnǎ?
Haj pharadiles maśkar lenθe. 17 Atunć pale phendes le koräsqe:
— Tu so phenes anθa lesθe kä putardǎs ke jakha?
Ov phendǎs:
— Si äk prooroko.
18 Dar äl bare le evreenqe ni pakǎjas kä ov sas koro haj akanak dikhel, ʒi kana ni dines muj lesqe dades haj lesqe da. 19 Haj puśle len:
— Si kadava tumaro ćhavo, anθa savo phenen kä kerdilos koro? Sar da dikhel akanak?
20 Kadǎ kä lesqo dad haj lesqi dej dines anglal:
— Ʒanas kä kadava si amaro ćhavo haj kä kerdilos koro. 21 Dar sar dikhel akanak, ni ʒanas, haj ni ʒanas nić kon putardǎs lesqe jakha. Pućhen les les, kä ov si dästul dä baro! Haj ov va dela duma korkoro anθa pesθe.
22 Lesqi dej haj lesqo dad phende kadal vorbe, kä daranas kaθar äl bare le evreenqe, kä on deźa xotärïserdesas: kana dakoniva va phenela kä o Isus si o Kristos, te avel dino avri anθa-i sinagoga. 23 Kodolasqe phende lesqi dej haj lesqo dad:
— Si dästul dä baro, pućhen les les!
24 Atunć pale dine muj le manuśäs kaj sas koro haj phende lesqe:
— Phen o ćaćimos angla o Del!* Phen o ćaćimos angla o Del Anθ-o oriʒinalo si: „De slava le Devles!”c Josua 7:19 Ame ʒanas kä o manuś kadava si äk bezexalo.
25 Ov dinǎ len anglal:
— Me ni ʒanav kana si äk bezexalo. Me jekh ʒanav: kä semas koro haj akanak dikhav.
26 Atunć on pale phende lesqe:
— So kerdǎ tuqe? Sar putardǎs ke jakha?
27 Ov dinǎ len anglal:
— Doar phendem tumenqe, dar ni aśunden man. Sosθe kamen te maj aśunen maj äk data? Dar ni kamena i tume te kerdǒn lesqe ućenićǎ?
28 On zbärïsardes pä lesθe:
— Tu san lesqo ućeniko, haj ame sǎm äl ućenićǎ le Mojsǎsqe! 29 Ame ʒanas kä o Del dinǎs duma le Mojsǎsqe,d Eksodo 33:11; Numerǎ 12:8 dar anθa kadava nić ni ʒanas kaθar si.
30 O manuś dinǎ len anglal:
— Kate si e mirarǎ, kä tume ni ʒanen kaθar si ov haj ov putardǎs mïrä jakha! 31 Ʒanas kä o Del ni aśunel le bezexalen, dar kana dakoniva ćinstil le Devles haj kerel lesqi voja, kodoles aśunel les o Del. 32 Dä kana si e lumǎ ni aśundinǎjlos te putrel dakoniva äl jakha äk koräsqe kerdo koro anθa pi dej. 33 Kana o manuś kadava ni afi sas kaθar o Del, ni daśtilas te kerel dajći.
34 On dine les anglal:
— Tu san kerdo ku sǎ anθ-o bezex haj tu sikaves amen amen?
Haj dine les avri.
O koro pakǎl anθ-o Isus
35 O Isus aśundǎs kä dine les avri, haj kana arakhlǎ les phendǎ lesqe:
— Pakǎs anθ-o Ćhavo le Manuśäsqo?
36 Ov dinǎ anglal:
— Kon si ov, raja, kaśte pakǎv anθä lesθe?
37 O Isus phendǎ lesqe:
— Dikhlǎn les, si kova savo del duma tuça.
38 Haj ov phendǎs:
— Pakǎv, Rai!a.
Haj ïnkinosajlos lesqe. 39 O Isus phendǎs:
— Me avilem anθ-e lumǎ kadaja te dav e pronuncarǎ, kä kodola save ni dikhen, te dikhen, haj kola kaj dikhen, te aresen korä.
40 Haj niśte fariseǎ save sas leça aśundes kadal vorbe haj phende lesqe:
— Kames te phenes kä i ame sǎm korä?
41 O Isus phendǎs lenqe:
— Te senas korä, ni senas dośale bezexäsθar, dar akanak phenen: «Dikhas», kadǎ kä aćhon dośale.

a9:2 Joan 1:38

b9:7 2 Thagara 5

*9:24 Phen o ćaćimos angla o Del Anθ-o oriʒinalo si: „De slava le Devles!”

c9:24 Josua 7:19

d9:29 Eksodo 33:11; Numerǎ 12:8