6
Panʒ marne aresen anθa panʒ mi manuś
Pala kodoja o Isus nakhlos pä koaver rig le bare pajesqi le Galileaqo (savo si i o Paj le Tiberiadǎqo). Haj pala lesθe ʒanas but manuś kä dikhenas äl semnǎ kaj kerelas len le nasfalença. O Isus uśtilos p-o plaj haj beślos othe pe ućenićença. Sas paśä o ges le Nakhimasqo, o ges o baro le evreenqo. Haj kana o Isus vazdǎs pe jakha opre haj dikhlǎs but manuś kaj avenas lesθe, phendǎs le Filiposqe:
— Kaθar te kinas marno, kaśte xan äl manuś kadala?
Dar kadaja phendǎs la te probil les, kä ov ʒanglǎs so si te kerel. O Filip dinǎs les anglal:
— Marno duje śälenqo dinarǎ* duje śälenqo dinarǎ Äk dinari lelas äk manuś p-äk ges bukǎqo. naj te aresel te lel fiosavo po-k cïra.
Jekh anθa lesqe ućenićǎ, o Andrej, o phral le Simonosqo Petre, phendǎ lesqe:
Si kathe äk ćhavorro saves si les panʒ marne orzosqe haj duj maćhe, dar so si kadala anθa kadikita manuś?
10 O Isus phendǎs:
— Phenen le manuśänqe te beśen tele!
Anθ-o than kodova sas but ćar. Äl murś beśles tele haj sas kam panʒ mi. 11 O Isus lilǎs äl marne haj päće naisardǎs, xuladǎ len le ućenićenqe, haj lesqe ućenićǎ kolenqe kaj beśenas tele. Haj dinǎ len i anθa o maćho, kabor kamnes. 12 Päće ćajliles, ov phendǎs pe ućenićenqe:
— Kiden äl pruśuka kaj aćhiles, kaśte na xasaol khanć!
13 Kadǎ kä kides deśuduj tïrne pruśukença kaj aćhiles kaθar kola kaj xales anθa-l panʒ marne le orzosqe. 14 Kana äl manuś dikhles o semno kaj kerdǎ les o Isus, ïnćeposajles te phenen:
— Ćaćes kadava si o proroqo kaj träbulas te avel anθ-e lumǎ.a Deuteronomo 18:15-18
15 Anθa kodoja kä o Isus ʒanelas kä si te aven te len les silaça te keren les thagar, pale cïrdinǎjlos p-o plaj korkoro.
O Isus phirel p-o paj
16 Kana pelis e rǎt, lesqe ućenićǎ mukle pes k-o paj o baro, 17 haj päće uśtiles anθ-äk korabia, kamnes te nakhen o paj karing o Kapernaum. Deźa sas ïntunjariko haj o Isus ni avilosas lenθe. 18 Phurdelas äk braval bari haj o paj o baro ïnćeposajlos te xolǎol. 19 Päće vïslisardes kam panʒi-śov kilometrǎ, panʒi-śov kilometrǎ Anθ-o oriʒinalo 25 sau 30 stadia, save si kam panʒ sau śov kilometri. dikhles le Isusos phirindos p-o paj haj paśindos paśaj korabia, haj darajles. 20 Dar ov phendǎ lenqe:
— Me sem, na daran!
21 Kodolasqe liles les bukurǎça anθ-e korabia, haj sigo e korabia areslis k-o than kaj kamnes te ʒan.
Äl manuś roden le Isusos
22 Anθä le dujenqo ges, äl manuś kaj aćhilesas pä kojaver rig le bare pajesqi ʒangles kä aver korabia nas othe numa jekh, haj kä o Isus ni gelos pe ućenićença anθ-e korabia, haj numa lesqe ućenićǎ telǎrdes. 23 Anθa e Tiberiada aviles niśte koräbi paśa o than kaj on xalesas o marno pala so o Raj naisardǎsas. 24 Kadǎ kä kana äl manuś dikhles kä nić o Isus haj nić lesqe ućenićǎ naj othe, uśtiles anθ-äl koräbi haj telǎrdes anθ-o Kapernaum te roden le Isusos.
O Isus si o marno kaj del viaca
25 Haj kana arakhle les p-e rig kojaver le bare pajesqi, puśle les:
— Rabi,b Joan 1:38 kana areslǎn kathe?
26 O Isus dinǎ len anglal:
— Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe, tume roden man na kä dikhlen äl semnǎ, haj kä xalen anθa o marno haj ćajlilǎn. 27 Te keren buki na anθa o xamos savo rimol pes, haj anθa o xamos kaj aćhol anθa o trajo veśniko, saves va dela les tumenqe o Ćhavo le Manuśäsqo! Kä pä lesθe ćhutǎ pi pećeta o Dad o Del.
28 Atunć on phende lesqe:
— So träbul te keras kaśte keras äl fapte save mangel len o Del?
29 O Isus dinǎ len anglal:
— Kadaja si e buki savi mangel lan o Del: te pakǎn anθä kodova saves ov dinǎ les drom.
30 Atunć on puśle les:
— So semno keresa tu kaśte dikhas les haj te pakǎs anθä tuθe? So buki keres? 31 Amare dada xales e mana anθ-e mulani, kadǎ sar si ramome: «Marno anθa o ćeri dinǎ len te xan.»c Salmi 78:24; 105:40
32 Atunć o Isus phendǎ lenqe:
— Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe, o Mojsǎ dinǎ tumen o marno anθa o ćeri? Na! Muro Dad del tumen o marno ćaćo anθa o ćeri. 33 Kä o marno le Devlesqo si savo mukel pes anθa o ćeri haj del viaca le lumǎ.
34 Atunć phendes lesqe:
— Rai!a, de amen ïntotdjauna kadav marno!
35 O Isus phendǎ lenqe:
— Me sem o marno le viacaqo. Kon avel manθe ni va maj bokhaola, haj kodova kaj pakǎl anθä manθe ni va maj avela lesqe truś nić äk data. 36 Dar phendem tumenqe kä i dikhlen man haj sa ni pakǎn. 37 Sǎ so del man o Dad va aresela manθe, haj koles kaj avel manθe, naj te dav les avri nić äk data. 38 Kä muklem man tele anθa o ćeri na te kerav so me kamav, dar numa so kamel kova kaj dinǎ man drom. 39 Ita so kamel kova kaj dinǎ man drom: ta na xasarav khanć anθa sǎ so ov dinǎ man haj te ïnviov len anθ-o paluno ges. 40 Kä muro Dad kamel kadǎ: orkon va dikhela le Ćhaves haj va pakǎla anθä lesθe, te avel les viaca veśniko, haj me va ïnviova les anθ-o paluno ges.
41 Atunća äl evrea ïnćeposajles te roven pes kontra lesqi kä ov phendǎsas: „Me sem o marno kaj muklǎs pes tele anθa o ćeri.” 42 Haj phenenas:
— Naj kadǎ kä kadava si o Isus, o ćhavo le Josifosqo, haj ʒanas lesqe da haj lesqe dades? Sar da phenel ov: «Anθa o ćeri muklem man tele»?
43 O Isus dinǎ len anglal:
— Na maj roven tumen maśkar tumenθe! 44 Koniva ni daśtil te avel manθe, kana ni cïrdela les o Dad, savo dinǎ man drom, haj me va ïnviova les anθ-o paluno ges. 45 Anθ-o lil le prooroćenqo si ramome: «Sǎ si te aven sikade kaθar o Del»,d Isaja 54:13 ⸤kodolasqe⸥ sǎ kaj aśundes haj sikiles kaθar o Dad, aven manθe. 46 Na kä dakoniva dikhlǎs le Dades, numa kova kaj si kaθar o Del, kodova dikhlǎs le Devles. 47 Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe kä kon pakǎl anθä manθe si les viaca veśniko. 48 Me sem o marno le viacaqo. 49 Tumare dada xales mana anθ-e mulani haj sa mules. 50 Dar kadǎ si o marno savo mukel pes anθa o ćeri, ka orkon va xala anθa lesθe ni va merela. 51 Me sem o marno ʒuvindo kaj muklǎ pes anθa o ćeri. Kana xala dakoniva anθa o Marno kadava, va traila veśniko. Haj o marno savo me va dava anθa o trajo le lumǎqo si muro trupo.
52 Kodolasqe äl evrea xanas pes maśkar pesθe haj phenenas:
— Sar daśtil o manuś kadava te del amen pǒ trupo te xas les?
53 Atunć o Isus phendǎs:
— Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe, kana ni va xana o trupo le Ćhavesqo le Manuśäsqo haj ni va pena lesqo rat, naj tumen viaca anθä tumenθe. 54 Kova kaj xal muro trupo haj pel muro rat si les viaca veśniko, haj me va ïnviova les anθ-o paluno ges. 55 Kä muro trupo si ćaćo xamos haj muro rat si ćaćo pimos. 56 Kodova kaj xal muro trupo haj pel muro rat aćhol anθä manθe haj me anθä lesθe. 57 Kadǎ sar dinǎ man drom o Dad o ʒuvindo haj me traiv anθa-i kauza le Dadesqi, sa kadǎ kon xal man, va traila anθa mïrï kauza. 58 Kadava si o marno savo muklǎ pes anθa o ćeri, na sar tumare dada save xales mana haj sa mules. Kova kaj va xala o marno kadava, va traila veśniko.
59 O Isus phendǎs äl bukǎ kadala kana sikavelas anθ-e sinagoga anθ-o Kapernaum.
But anθa-l ućenićǎ le Isusosqe telǎren
60 Kodolasqe but anθa lesqe ućenićǎ kana aśundes phendes:
— Phare si äl vorbe kadala, kon daśtil te aśunel len?
61 Dar o Isus kaj ʒanelas kä lesqe ućenićǎ rovenas pes anθa kadaja, phendǎ lenqe:
— Kadaja xolǎrel tumen? 62 Atunć te dikhenas le Ćhaves le Manuśäsqo uśtindos kaj sas maj anglal? 63 O Duxo si kova kaj del viaca, o trupo ni folosil khanćesθe: äl vorbe kaj phendem len me tumenqe si duxo haj si viaca. 64 Dar si maśkar tumenθe save ni pakǎn.
Kä o Isus ʒanglǎs danglal kon si kodola kaj ni pakǎn haj kon si kodova kaj va bikinela les. 65 Haj maj phendǎs:
— Kodolasqe phendem tumenqe kä koniva ni daśtil te avel manθe, kana naj lesqe dino kaθar muro Dad.
Le Isusos si les äl vorbe le viacaqe
66 Kodolasqe but anθa lesqe ućenićǎ boldinǎjles haj ni maj phirdes leça. 67 Atunć o Isus phendǎs le deśudonqe:
— I tumen kamen te telǎren?
68 O Simon Petru dinǎ les anglal:
— Rai!a, kasθe te ʒas? Tut si tut äl vorbe le viacaqe veśniko. 69 Kä ame pakǎs haj prinʒanas kä tu san o sfïnto le Devlesqo.
70 O Isus dinǎ len anglal:
— Ni alosardem tumen me, tumen le deśudon? Haj jekh anθa tumenθe si beng.
71 Phenelas anθa o Juda, o ćhavo le Simonosqo Iskariotjano, anθa kodoja kä ov, jekh anθa-l deśuduj, avelas te bikinel les.

*6:7 duje śälenqo dinarǎ Äk dinari lelas äk manuś p-äk ges bukǎqo.

a6:14 Deuteronomo 18:15-18

6:19 panʒi-śov kilometrǎ Anθ-o oriʒinalo 25 sau 30 stadia, save si kam panʒ sau śov kilometri.

b6:25 Joan 1:38

c6:31 Salmi 78:24; 105:40

d6:45 Isaja 54:13