46
E famelia le Jakovosqi aresel haj laćhardǒl anθ-o Eʒipto
O Israel telǎrdǎs saorä bukǎnça kaj sas les. Areslos anθ-e Ber-Śeba haj anelas źertfe te del äk sinia angla o Del pesqe dadesqo, le Isakosqo. O Del phendǎ le Israelosqe anθ-äl dikhimata anθ-e rǎt:
— Jakov!e, Jakov!e!
O Israel dinǎ les anglal:
— Italem!
Haj o Del phendǎs:
— Me sem o Del, o Del ke dadesqo. Na dara te ʒas anθ-o Eʒipto, kä othe si te kerav tut te areses äk njamo baro! Me si te ʒav tuça anθ-o Eʒipto, haj me si te anav tut pale othar, haj o Josif si te phandavel ke jakha.
O Jakov telǎrdǎs anθa-i Ber-Śeba. Äl ćhave le Israelosqe ćhutes pe dades, le Jakovos, pe ćhaven haj pe rromnǎn anθ-äl urdona save dinǎsas len drom o faraono te anen len. Haj liles pe animalǎ haj pǒ bravalimos kaj kides les anθ-o Them Kanaan. Haj o Jakov areslos anθ-o Eʒipto saorä famelǎça piri. Lilǎs peça anθ-o Eʒipto pe ćhaven haj le ćhaven lesqe ćhavenqe, pe ćheǎn haj le ćheǎn lesqe ćhavenqe: saorä famelia piri.
Äl ćhave le Israelosqe
Kadala si äl anava le ćhavenqe le Israelosqe, save geles anθ-o Eʒipto: o Jakov haj lesqe ćhave.
O angluno kerdo le Jakovosqe: o Ruben. Äl ćhave le Rubenosqe: o Enoh, o Palu, o Hecron haj o Karmi. 10 Äl ćhave le Simeonosqe: o Jemuel, o Jamin, o Ohad, o Jakin haj o Coxar; haj o Śaul, o ćhavo le kanaanicjaqo. 11 Äl ćhave le Levesqe: o Gerśon, o Kehat haj o Merari. 12 Äl ćhave le Judasqe: o Er, o Onan, o Śela, o Perec haj o Zarah. Dar o Er haj o Onan mules anθ-o Them le Kanaanosqo. Äl ćhave le Perecosqe sas: o Hecron haj o Hamul. 13 Äl ćhave le Isaharosqe: o Tola, o Puva, o Jov haj o Śimron. 14 Äl ćhave le Zabulunosqe: o Sered, o Elon haj o Jahlel. 15 Kadala sas äl ćhave kaj e Lea kerdǎ len le Jakovosqe anθ-o Padan-Aram, haj i pe ćheja, le Dina. Kadala ćhave haj ćheja lesqe sas sǎ trǎnda haj trin.
16 Äl ćhave le Gadosqe: o Cifeon, o Hagi, o Śuni, o Ecbon, o Eri, o Arodi haj o Areli. 17 Äl ćhave le Aśerosqe: o Imna, o Iśva, o Iśvi haj o Beria; haj e Serah, lenqi phej. Äl ćhave le Beriaosqe: o Heber haj o Malkiel. 18 Kadala sas äl ćhave le Zilpaqe, savi dinǎsas lan o Laban pe ćhǎqe le Leaqe, kadalen kerdǎ len oj le Jakovosqe: ku sǎ deśuśov.
19 Äl ćhave le Rahelaqe, e rromni le Jakovosqi: o Josif haj o Benjamin. 20 Le Josifosqe kerdinǎjles anθ-o Them le Eʒiptosqo o Manase haj o Efraim. Kerdǎ len e Asnat, e ćhej le Poti-Ferasqi, o raśaj le forosqo On. 21 Äl ćhave le Benjaminosqe: o Bela, o Beker, o Aśbel, o Gera, o Naman, o Ehi, o Roś, o Mupim, o Hupim haj o Ard. 22 Kadala sas äl ćhave le Rahelaqe, save kerdǎ len le Jakovosqe: ku sǎ deśuśtar.
23 O ćhavo le Danosqo: o Huśim. 24 Äl ćhave le Neftalesqe: o Jahcel, o Guni, o Jecer haj o Śilem. 25 Kadala sas äl ćhave le Bilhaqe, savi dinǎsas lan o Laban pe ćhǎqe le Rahelaqe. Kadala kerdǎ len oj le Jakovosqe: ku sǎ jefta. 26 Äl manuś kaj geles le Jakovoça anθ-o Eʒipto, kaj sas kerde lesθar sas ku sǎ śovardeś haj śov, bi le rromnǎnqo le ćhavenqe le Jakovosqe. 27 O Josif sas les duj ćhave, save kerdinǎjlesas anθ-o Eʒipto. Saorä manuś anθa o kher le Jakovosqo kaj geles anθ-o Eʒipto sas jeftadeśa.
O Jakov aresel anθ-o Eʒipto
28 O Jakov dinǎs drom le Judas angle k-o Josif kaśte phenel lesqe te ʒal angla lenθe anθ-o Gośen. Kana aresles anθ-o cinuto Gośen, 29 o Josif ćhutǎs le grasten kä pǒ urdon haj gelos anθ-o Gośen, te maladǒl pe dadeça, le Israeloça. Kana maladiles, xuklos kä lesqi kor haj rujas but vremǎ pä lesθe. 30 O Israel phendǎs le Josifosqe:
— Akanak daśtiv te merav, kä dikhlem tut, haj kä san ʒuvindo.
31 O Josif phendǎs pe phralenqe haj le kheresqe pe dadesqo:
— Ʒav te dav duma le faraonoça haj te phenav lesqe: «Mïrä phral haj o kher mïrä dadesqo, save sas anθ-o Them Kanaan, aviles manθe. 32 Äl manuś kadala si pästorǎ haj barǎren animalǎ. Andines pe brakhǎn, pe buznǎn haj pe guruven, haj sǎ so si lenqo.» 33 Kana va dela tumen muj o faraono haj va pućhela tumen: «Savi si tumari buki?» 34 Tume te den anglal: «Ke robi barǎrdes animalǎ dä kana sǎmas tärne ʒi akanak, sar amare dada.» Kana phenena kadǎ, daśtin te beśen anθ-o cinuto Gośen, käć anθa-l eʒipteǎ si äk ʒungalimos saorä pästorǎ.