27
O Isak binekuvintil le Jakovos
Kana o Isak phurilos, haj lesqe jakha ma nas laćhe, kadǎ kä ni maj dikhelas, dinǎs muj pe ćhaves le maj bares le Esaos, haj phendes lesqe:
— Ćhavee!a!
Haj ov phendǎs:
— Italem.
O Isak phendǎs:
— Dikh, me phurilem haj ni ʒanav o ges kana me merav. Akanak rugiv tut, le ke arme, o harko haj e tolba, ʒa k-o kïmpo haj astar manqe dajći! Ker manqe äk xamos laćho sar plaćol man, haj an les te xav, te binekuvintiv tut ʒi kana te merav.
E Rebeka aśundǎs so phenelas o Isak pe ćhavesqe, le Esaosqe. Haj o Esau gelos p-o kïmpo te astarel dajći haj te anel. Pala kodoja e Rebeka phendǎs pe ćhavesqe le Jakovosqe:
— Dikh, aśundem ke dades dindos duma ke phralesqe, le Esaosqe: «An manqe so astares haj ker manqe äk xamos laćho te xav, haj si te binekuvintiv tut angla o Raj maj anglal ʒi kaj te merav.» Akanak aśun muro ćhavo so phenav tuqe, haj ker so porunćiv tuqe. Ʒa k-o kïrdo haj le manqe duj jeź laćhe, kaśte kerav anθa lenθe ke dadesqe äk xamos laćho sar plaćol les. 10 Tu si te ïngǎres les ke dadesqe te xal les, kaśte binekuvintil tut maj anglal ʒi kaj te merel.
11 O Jakov dinǎs anglal pe da le Rebeka:
— Dikh, muro phral o Esau si balalo, haj me ni sem. 12 Daśtil pes ka muro dad te ćhul o vast pä ma, haj si te avav äk xoxamno angla lesθe, haj anθ-o than le binekuvintimasqo kerav te avel pä ma e armaj.
13 Lesqi dej phendǎs lesqe:
— Ki armaj, muro ćhavo, te perel pä manθe! Numa aśun so me phenav haj ʒa da an les manqe!
14 O Jakov gelos haj lilǎ len haj andǎ len pe daqe. Oj kerdǎs äk xamos laćho sar plaćolas lesqe dades. 15 Äl coale kaj sas maj laćhe le Esaosqe, laqo ćhavo o maj baro, arakhadonas khere. E Rebeka lilǎ len haj ćhutǎ len p-o Jakov, laqo ćhavo o maj tärno. 16 Ućhardǎ lesqe le morkhǎça le jeźenqi äl vast haj e kor kaj nas bal, 17 haj dinǎs anθ-äl vast pe ćhavesqe le Jakovosqe o xamos o laćho haj o marno kaj kerdǎs les.
18 Ov avilos kä pǒ dad haj phendǎs:
— Dad!e!
Haj ov phendǎs:
— Italem, savo san tu, muro ćhavo?
19 O Jakov dinǎs anglal pe dades:
— Me sem o Esau, kǒ ćhavo o angluno. Kerdem so phendǎn manqe. Uśti, rugiv tut, beś da xa anθa so me astardem, kaśte binekuvintis man!
20 O Isak phendǎs pe ćhavesqe:
— Sar arakhlǎn les kadǎ dä sigo, muro ćhavo?
O Jakov dinǎ les anglal:
— O Raj, o Del kiro, ïnkaladǎ les angla manθe.
21 O Isak phendǎs le Jakovosqe:
— Paśo te ćhav o vast pä tuθe, muro ćhavo, te ʒanav kana san ćaćes muro ćhavo o Esau sau ni!
22 O Jakov paśilos paśa pǒ dad o Isak, kaj ćhutǎs o vast pä lesθe haj phendǎs:
— O glaso si o glaso le Jakovosqo, dar äl vast si äl vast le Esaosqe.
23 Ni prinʒandǎ les, kä lesqe vast sas balale, sar äl vast lesqe phralesqe, o Esau, haj binekuvintisardǎ les. 24 Phendǎs:
— Ćaćes tu san muro ćhavo o Esau?
O Jakov phendǎs:
— Me sem.
25 O Isak phendǎs:
— An manqe te xav anθa kǒ astarimos, kaśte binekuvintiv tut.
O Jakov andǎ lesqe, haj ov xalǎs, andǎ lesqe i mol haj pilǎs. 26 Lesqo dad o Isak phendǎs lesqe:
— Paśo haj ćumide man, muro ćhavo!
27 O Jakov paśilos haj ćumidǎ les. Kana o Isak xakǎrdǎs o khanglimos lesqe coalenqo, binekuvintisardǎs les:
— Dikh, o khandimos mïrä ćhavesqo si sar äk khandimos äk kïmposqo kaj binekuvintisardǎ les o Raj.
28 Te del tut o Del roua anθa o ćeri,
haj pravarimos anθa-i phuv,
giv haj mol but.
29 Te sluźin tuqe äl manuś,
haj äl poporǎ te bangǒn angla tuθe!
Te aves o stäpïno ke njamosqo,
haj äl ćhave ke daqe te bangǒn angla tuθe!
Dino armaja
te avel orkon dela tut armaja,
haj binekuvintime
te avel orkon va binekuvintila tut!
30 Kana o Isak termenisardǎsas te binekuvintil le Jakovos, haj doar telǎrdǎsas o Jakov kaθar pǒ dad o Isak, lesqo phral, o Esau, boldinǎjlos kaθar o astarimos. 31 Kerdǎs i ov äk xamos laćho, haj ïngǎrdǎ les pe dadesqe. Phendǎs pe dadesqe:
— Dad!e, uśti haj xa anθa muro astarimos, kaśte binekuvintis man!
32 Lesqo dad, o Isak, phendǎs lesqe:
— Kon san tu?
Ov dǎ les anglal:
— Me sem kǒ ćhavo o angluno, o Esau.
33 O Isak izdraja but zurales haj phendǎs lesqe:
— Kon si kodova kaj astardǎs haj andǎ manqe? Me xalem anθa sǎ, anglal ʒi kaj te aves tu, haj binekuvintisardem les. Ćaćes si te avel binekuvintime.
34 Kana o Esau aśundǎs äl vorbe pe dadesqe, ïnkaladǎ cipimata pherde kerkimos, haj phendǎs pe dadesqe:
— Binekuvintisar man i man dad!e!
35 O Isak phendǎs:
— Kǒ phral avilos atharimaça haj lilǎs ki binekuvïntarǎ.
36 O Esau phendǎs:
— Da, na anθa khanćesθe ćhutes lesqo anav Jakov?* Jakov maj xakǎrdǒl „tharimos”. Kä thardǎ man duvar. Lilǎ manqe muro drepto dä angluno, haj akanak lilǎ i mïrï binekuvïntarǎ!
Atunća puślǎs:
— Ni ïnkǎrdǎn nić äk binekuvïntarǎ anθa manθe?
37 O Isak dinǎs anglal le Esaos:
— Dikh, kerdem les stäpïno pä tuθe, haj dinem les ka sluźitorǎ saorä phralen lesqe, dinem les giv haj mol nevi. Haj anθa tuθe, muro ćhavo, so daśtiv te maj kerav?
38 O Esau phendǎs pe dadesqe:
— Dad!e, naj tut dekït äk binekuvïntarǎ? Binekuvintisar man i man dad!e!
Haj o Esau vazdǎs o glaso haj rujas. 39 Lesqo dad o Isak dinǎ les anglal:
— Dikh!
Kǒ kher si te avel dur
kaθar o pravarimos le phuǎqo,
haj kaθar e roua le ćeresqi opral.
40 Si te trais anθa ki sabia,
haj si te sluźis ke phralesqe.
Dar kana va vazdesa tut,
si te ćhines lesqo źugo pa ki kor.
41 O Esau astardǎs xoli p-o Jakov, anθa-i kauza le binekuvïntarǎqi lesqe dadesqi. Phenelas anθä pǒ ilo:
— Äl gesa äl kale le rovimasqe pala muro dad si paśä, haj pala kodoja si te mudarav mïrä phrales le Jakovos.
O Jakov telǎrel te arakhel pesqe rromni
42 Kana phendes le Rebekaqe äl dume le Esaosqe, laqe ćhavesqe o maj baro, atunća dǎs drom pala o Jakov, laqo ćhavo maj tärno, haj phendǎs lesqe:
— Dikh, kǒ phral, o Esau, mïngïil pes kä si te mudarel tut. 43 Akanak muro ćhavo, aśun manθar! Naś kä muro phral o Laban anθ-o Harano, 44 haj aćho lesθe äk cïra timpo, ʒi kana inklela e xoli ke phralesqi! 45 Kana nakhela o nasulimos ke phralesqo haj bistrela so kerdǎn lesqe, si te dav drom te del tut muj. Sosθe te xasarav tumen i le dujen anθ-äk ges?
46 E Rebeka phendǎs le Isakosqe:
— Ćajlilem viaca anθa-i kauza le rromnǎnqi hetito. Kana sa kadǎ o Jakov lela äk rromni hetito, anθa-l ćheja kadal themosqe, ni kamav te maj traiv!

*27:36 Jakov maj xakǎrdǒl „tharimos”.