10
Äl läkustja
O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Ʒa k-o faraono, kä zurǎrdem lesqo ilo haj i lesqe sluźitorenqo, kaśte sikavav äl semnǎ kadala anθä lenqo maśkar, haj kaśte phenes ke ćhavenqe haj le ćhavenqe ke ćhavenqe sar kerdem le eʒipteěn te asan aver lenθar haj so semnǎ kerdem anθä lenqo maśkar, haj kaśte prinʒanen tume kä me sem o Raj.
O Mojsǎ haj o Aron geles k-o faraono haj phende lesqe:
— Kadǎ del duma o Raj, o Del le evreenqo: «Ʒi kana ni bangǒs angla manθe? De o drom mïrä poporosqo kaśte sluźin manqe! Anθ-o than kadava sa ni des o drom mïrä poporosqo, kadǎ kä texara si te dav drom läkuste pä saorä them kiro. Si te ućharen o muj le phuǎqo, ta na maj daśtil te dikhǒl e phuv, va xana so maj aćholas pala o bar, haj va xana saorä dafǎ kaj barǒn pä tumare kïmpuri. Va pherena ke khera, äl khera saorä sluźitorenqe kire haj äl khera saorä eʒipteěnqe. Ke dada haj äl dada ke dadenqe ni dikhles kadǎ dajći dä kana sas on p-e phuv ʒi anθ-o ges dä ages.»
O Mojsǎ boldinǎlos haj ïnklisto kaθar o faraono.
Äl sluźitorǎ le faraonosqe phende lesqe:
— Ʒi kana o khanćivalo kadava si te avel äk pakostǎ anθa amenθe? De o drom le murśänqo te sluźin le Rajesqe, lenqe Devlesqe! Sa ni dikhes kä xasajlos o Eʒipto?
Kadǎ kä andines palpale le Mojsǎs haj le Aronos k-o faraono. Ov phendǎ lenqe:
— Ʒan haj sluźin le Rajesqe, tumare Devlesqe! Dar kon haj kaça va ʒana?
O Mojsǎ dinǎs anglal:
— Si te ʒas amare tärnença haj amare phurença. Si te ʒas amare ćhavença haj amare ćheǎnça, amare brakhǎnça, amare buznǎnça haj amare guruvença, kä si amen äk särbätoarja anθ-e ćinstja le Rajesqi.
10 O faraono phendǎ lenqe:
— O Raj si ćaćes tumença kana va dava tumaro drom, tumen anθ-äk than tumare ćhavença! Dikhen kä si nasul so si tumen dä gïnd te keren! 11 Na, na! Ʒan tume, äl murś, haj sluźin le Rajesqe, kä numa kadaja manglen!
Haj sas dine avri kaθar o faraono.
12 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Vazde kǒ vast p-o them le Eʒiptosqo kaśte aven äl läkuste p-o them, kaśte xan saoro zelenimos le phuǎqo, sǎ so muklǎs o bar.
13 O Mojsǎ vazdǎs pi rovli p-o Them le Eʒiptosqo, haj o Raj kerelas te phurdel äk braval p-o them kaθar o räsärito, saoro ges haj saorï rǎt kodoja. Detexara, e braval anelas äl läkustja. 14 Haj aviles pä saoro Them le Eʒiptosqo, äk rojo baro, haj laćhardile anθä saorä riga le Eʒiptosqe. Ni ma sas haj naj te maj avel kadǎ äk rojo läkustenqo. 15 Ućhardes o muj saorä phuǎqo, haj kalǎrdesas les. Xales saoro zelenimos pa-i phuv haj saoro rodo pomenqo, sǎ so aćhilos kaθar o bar. Ni maj aćhilos khanć zeleno anθ-äl dafǎ, nić anθa o zelenimos poa kïmpo, anθä saoro Them le Eʒiptosqo. 16 O faraono dinǎ muj sigo le Mojsǎs haj le Aronos haj phendǎs:
— Kerdem bezex kontra le Rajesqi, tumare Devlesqi haj kontra tumari. 17 Dar rugiv tut te jertis muro bezex numa e data kadaja! Rugin le Rajes, tumare Devles numa te lel manθar kadav mulimos!
18 O Mojsǎ ïnklistos kaθar o faraono haj rugisajlos le Rajesqe. 19 Haj o Raj kerdǎs te phurdel äk braval but zurali kaθar o perimos le khamesqo, kaj lilǎs äl läkustja haj ćhudǎ len anθ-o Baro Paj le Trestěnqo. Ni maj aćhilis nić äk läkusta pä saoro Them le Eʒiptosqi. 20 Dar o Raj kerdǎs sar bar o ilo le faraonosqo, haj ni dinǎs o drom le israelicenqo.
O ïntunjariko
21 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Vazde kǒ vast karing o ćeri kaśte avel ïntunjariko p-o Them le Eʒiptosqo, kadǎ dä ïntunjariko te daśtil pes te pipäis les!
22 O Mojsǎ vazdǎs pǒ vast karing o ćeri, haj sas ïntunjariko pïlka anθä saoro Them le Eʒiptosqo, timpo trine gesenqo. 23 Nić ni dikhenas pes jekh avreça, haj koniva ni telǎrdǎs anθa pǒ kher timpo trine gesenqo. Dar anθ-äl thana kaj beśenas saorä israelicǎ, sas ges. 24 O faraono dinǎs muj le Mojsǎs haj phendǎs:
— Ʒan haj sluźin le Rajesqe! Numa tumare brakhǎ, äl buznǎ haj äl guruva ta aćhon anθ-o them! Tumare ćhave va daśtina te ʒan i on anθ-äk than tumença.
25 O Mojsǎ puślǎ les:
— Si te des amen tu animalǎ anθa-l źertfe te keras sinia sfïnto? Haj i anθa o phabarimos dä sǎ, kaśte anas len le Rajesqe, amare Devlesqe? 26 Haj i amare animalǎ träbul te ʒan amença haj ta na aćhol nić jekh anθa lenθe. Haj ʒi kana aresasa othe, nić ame ni ʒanas savença si te sluźis le Rajesqe, kä anθa lenθe va laça kaśte sluźis le Rajesqe, amare Devlesqe.
27 Dar o Raj kerdǎs sar bar o ilo le faraonosqo, haj ni kamnos te del lenqo drom. 28 O faraono phendǎs le Mojsǎsqe:
— Telǎr manθar! Ta na maj dikhav tut, kä kana maj dikhava tut, si te meres!
29 O Mojsǎ dinǎs anglal:
— Sar kames tu. Naj te maj dikhav tut.