34
O mulimos le Mojsǎsqo
O Mojsǎ uśtilos anθa-i Mulani le Moabosqi p-o Plaj o Nebo, p-o vïrfo le Plajesqo Pisga, jekh angla aver le Jerihonoça. Haj o Raj sikadǎ lesqe saoro them: o Galaad ʒi k-o Dan, saoro cinuto le Neftalesqo, o them le Efraimosqo haj le Manasesqo, saoro them le Judasqo ʒi k-o paj baro karing perel o kham, o Negevo haj o than orta le Xarǎqo Jerihono, o foro le palmierenqo, ʒi k-o Coar. O Raj phendǎ lesqe:
— Kadava si o them anθa savo xalem sovel le Avraamosqe, le Isakosqe haj le Jakovosqe: «Si te dav les ke ćhavenqe.» Muklem tut te dikhes les, dar ni va ʒasa anθä lesθe.
O Mojsǎ, o robo le Rajesqo, mulos othe anθ-o Them le Moabosqo, sar phendǎs o Raj. Praxosardǎ les anθ-e xar, anθ-o Them le Moabosqo, jekh angla avresθe le Bet-Peoroça. Koniva ni ʒanel lesqo than le praxomasqo ʒi anθ-o ges dä ages. Le Mojsǎs sas les äk śäl haj biś bärś kana mulo. Lesqe jakha ni korajlesas, haj lesqo zuralimos ni xasajlosas. Äl israelicǎ rujes le Mojsǎs trǎnda ges anθ-e Mulani le Moabosqi, ʒi kana äl gesa le roimasqe haj le źälimasqe anθa o Mojsǎ termenisajles.
O Josua le Nunosqo sas pherdo duxo gogǎqo, kä o Mojsǎ ćhutǎsas pe vast pä lesθe. Atunć äl israelicǎ aśundes lesθar haj kerdes sar porunćisardǎsas o Raj le Mojsǎsqe. 10 Dä atunća anθ-o Israelo ni maj sas prooroko sar o Mojsǎ, saves o Raj prinʒandǎ les jekh angla avresθe. 11 Nas aver prooroko te kerel saorä semnǎ haj saorä minuni, savo sas dino drom kaθar o Raj te kerel len anθ-o Them le Eʒiptosqo kontra le faraonosqi, lesqe sluʒenqi haj saorä themosqi, 12  * haj kaj sikadǎs vast zuralo haj kaj kerdǎs bukǎ but daraimasqe angla saoro Israelo.

*34:12