21
O Iźak kerdǐǎs sar phendǎs o Dragon Del
O Dragon Del aldindǎs la Śara sar phendǎs, thë kerdǎs la Śaraqe so phendǎs angla kodë. Thë i Śara bares aćhiǎs thë nësvëiǎs jekhe ćhas pe le Abrahamosqre phuribe, an kodë rëmë kana phendǎs lesqe o Del. O Abraham kidë ćhudǎs pesqre ćhasqro nav Iźak,* „Iźak” odë jëlëntinel: „vo asal”. savëçë nësvëiǎs lesqe i Śara. Sar phendǎs lesqe o Del, kana lesqro ćhavo, o Iźak oxto djesenqro haslo, o Abraham körbë ćhindǎs les. Kana kerdǐǎs lesqro ćhavo, o Iźak, o Abraham śäle borśenqro haslo.
Thë i Śara odë phendǎs:
— O Del kerdǎ man te asav, sëkkon kon hajarela, asala mança.
Thë te odë phendǎs:
— Kon phendǎhas le Abrahamosqe ke i Śara dela ćući jekhe cine ćhas? Thë pe lesqre phuribe jekhe ćhas nësvëiǒm lesqe!
I Hagar thë laqro ćhavo naśade hasle
O ćhavo baro kerdǐǎs thë lilo has katha i ćući. O Abraham kerdǎs jeg baro vëndegśegos an kodo djes kana lilo has katha ćući o Iźak. I Śara dikhǎs ke asanǎs kodo ćhavo savëçë nësvëiǎs le Abrahamosqe i Hagar katho Edjiptomos, 10 thë odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Naśav kala sogalovisa thë laqre ćhas! Ke na aćhela morre ćhavëçë, le Iźakoça khajć barvajibo pa kala sogalovisaqro ćhavo.
11 Kidë so phendǎs na pre ćhëǐǎs le Abrahamos, ke pa lesqro ćhavo has i duma. 12 Thë o Del odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Te na ruśes vaś o ćhavo thë vaś tri sogalovisa! Ker la Śaraqe sëmindënos so mangel tuθar, ke katho Iźak avena o ćhave pa save phendǒm ke avena tuθar. 13 Dë te andra la sogalovisaqro ćhavo keroho jeg nepos, ke ⸤te⸥ vo tro ćhavo hino.
14 Jokor tosarra o Abraham uśtǐǎs, liǎs manqro thë jeg akhoro panjin, dinǎs les la Hagaraqe thë ćhudǎ les pe laqro dumo. Dinǎs la te laqre ćhas thë ćhudǎ la dromesqe. Voj giǎs pesqe thë phirelas an Pusta Beerśeba. 15 Kana na maj has panjin an akhoro, tela jeg bokros mikǎs pesqre ćhas. 16 Thë giǎs te beśel dur lesθar, kiso dur sar ćhudes jeg njilos, ke odë gindindǎs: „Na kamav te dikhav sar merel morro cino ćhavo.” Kode beśelas paśel thë rovelas.
17 O Del hajardǎs le ćhas thë le Delesqro ondjolos akhardǎs andra o mënnjos la Hagara thë odë phendǎs laqe:
— So hin tuva, Hagar? Na dara, ke o Del hajardǎs le ćhas kodothar kaj hino. 18 Uśtje opre thë xude tre ćhas vastesθar, ke keroho andra lesθe jeg baro njamos!
19 O Del phutridǎs laqre jakha thë voj dikhǎs jeg xanjik. Giǎs thë pherdǎs o akhoro panjëçë thë dinǎs le cine ćhas te piel.
20 Thë o Del le ćhavëçë haslo, thë vo bariǎs. Beśǎs an pusta thë sitǐǎs te njilozinel. 21 Beśelas an Pusta Paran thë lesqri dej andǎs lesqe jekha rromnǎ katho le Edjiptomosqro them.
Le Abrahamosqro thë le Abimelekosqro colaxaribo
22 An kodë rëmë odë phendǎs le Abrahamosqe o ⸤krajis⸥ o Abimelek thë o Pikol, lesqre sugladjimasqro baro śefos:
— O Del tuva hino an sëmindënos so keres. 23 Akana colaxar po Del ke na ćëlinëhë inćë man, inćë morre ćhaven, inćë morre ćhavenqre ćhaven! Thë kiso patjivalo avëhë tu mança thë le themëçë Them = orsagos an savo beśes sar idëgënjon, sar me homas tuva.
24 O Abraham odë phendǎs:
— Colaxarav.
25 Dë o Abraham inke odë phendǎs le Abimelekosqe:
— Tre sogalovi ćhude o vast zoraça pe morri xanjik.
26 O Abimelek odë phendǎs lesqe:
— Na ʒanav kon kerdǎs këdë butǐ. Tu na phendǎn manqe thë me na hajardǒm ʒi akana.
27 Thë o Abraham liǎs bakren, buznǎn Buznǐ = këćkë = coprä thë gurunǎn, dinǎs len le Abimelekosqe thë kerde jeg phandjibo duj ʒine. 28 O Abraham ferë ćhudǎs efta tërne bakren andra turma. 29 Thë o Abimelek odë phućǎs le Abrahamosθar:
— So hin kala efta tërne bakrença saven ferë ćhudǎn len?
30 Thë o Abraham odë phendǎs:
— Le kale efta tërne bakren andra morro vast. Kala te aven morro tonuvos ke me kerdǒm këdë xanjik.
31 Vaś odë bićhol kodo than Beerśeba,§ Beerśeba = la colaxarimasqri xanjik vodj la eftaqri xanjik. ke kode colaxarde von duj ʒine. 32 Thë kerde jëg phandjibo ka Beerśeba. Pala kodë o Abimelek thë o Pikol, lesqre sugladjimasqro baro śefos, uśtǐle thë pale isëile an le filistenenqro them. 33 Ka Beerśeba o Abraham ültëtindǎs jeg kaśt savo kerela luludǎ, thë kode akhardǎs le Dragone Delesqro nav, le Delesqro savo has thë savo avela an sastǐ rëmë. 34 Thë othë beśǎs but djesa an le filistenenqro them sar jeg idëgënjon.

*21:3 Iźak” odë jëlëntinel: „vo asal”.

21:23 Them = orsagos

21:27 Buznǐ = këćkë = coprä

§21:31 Beerśeba = la colaxarimasqri xanjik vodj la eftaqri xanjik.