Iekh Mózeș
11
O Dragon Del kerdeas andra o Abram ieg baro nepos
(11:27-25:11)
Le Abramoskro ciolados
27-29 Kado hin o törtenetos pa le Tareskro ciolados. Le Tares has les trin ciave: o Abram, o Nahor the o Haran. Le Haranos has les trin ciave: o Lot, i Milka the i Yiska. O Haran muias angla peskro dad o Tare, ka kodo them peskre neamoskro, an le kaldeengro foros Ur. O Nahor liea la Milka rromneake, le Haranoskra cia. O Abram lieas peske rromnea la Saroiiva.* Sar hin irimen an hebraiika, te kide șei avel tele risardo: „O Tare kerdeas le Abramos, le Nahoros the le Haranos. The o Haran kerdeas le Lotos. O Haran muias angla peskro dad o Tare, ka kodo them peskre cioladoskro, an le kaldeengro foros Ur. O Abram the o Nahor lile penghe rromnean. Le Abramoskri rromni bicieas Saraii, the le Nahoroskri rromni bicieas Milka. Voi has i cei le Haranoskri, kon has la Milkakro the la Yiskakro dad.” 30 The i Saraii na giangheas te kerel ține ciaven, the na has la ține ciave. 31 O Tare hhuneas peskre cias le Abramos, leskra rromnea la Saroiiva, the le Lotos, peskre unokavos, le Haranoskre cias Sar hin irimen an hebraiika, te kide șei avel tele risardo: „O Tare hhuneas peskre cias le Abramos, the le Lotos (peskre unokavos, le Haranoskre cias) the peskra bora la Saraii (leskre ciaveskra, le Abramoskra rromnea).”, the ghieas lența andra le kaldeengro foros Ur te gian an them Them = orsagos Kanaan, de kana othe risle an foros Haran, othe beșle. 32 Kana has les dui șăl the panci borș, o Tare muias an Haran.

*11:27-29 Sar hin irimen an hebraiika, te kide șei avel tele risardo: „O Tare kerdeas le Abramos, le Nahoros the le Haranos. The o Haran kerdeas le Lotos. O Haran muias angla peskro dad o Tare, ka kodo them peskre cioladoskro, an le kaldeengro foros Ur. O Abram the o Nahor lile penghe rromnean. Le Abramoskri rromni bicieas Saraii, the le Nahoroskri rromni bicieas Milka. Voi has i cei le Haranoskri, kon has la Milkakro the la Yiskakro dad.”

11:31 Sar hin irimen an hebraiika, te kide șei avel tele risardo: „O Tare hhuneas peskre cias le Abramos, the le Lotos (peskre unokavos, le Haranoskre cias) the peskra bora la Saraii (leskre ciaveskra, le Abramoskra rromnea).”

11:31 Them = orsagos