🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O Avram hastravel le Lotos
14
1 Cana sas thagar o Amrafel thagar po Șinear,
o Arioc thagar po Elasar,
o Chedorlaomer thagar po Elam
hai o Tideal thagar po Goiim,
2 on cherdes marimos
le Berasa le thagaresa le Sodomaco,
le Birșasa o thagar le Gomoraco,
le Șinabasa o thagar le Admaco,
le Șemeberosa o thagar le Țeboiimosco,
hai le thagaresa le Belaco,
cai si o Țoar.
3 Cadala sea chidineales ande Har le Sidimoschi
(cadaia si o Baro Pai Londo).
4 Deșudui bărș beșle tala o Chedorlaomer,
hai ando bărș le deșutrinengo ni mai beșle tala leste.
5 Andă le deșuștarengo bărș avilo o Chedorlaomer
hai ăl thagara cai sas lesa,
hai mardes le refanen ando Asterot-Karnaim,
le zuzinen ando Ham,
hai le eminen ando Șave-Kireataim
6 hai le horinen ando lengo Plai Seir
gi co stejari Paran cai si pașai mulani.
7 Pala codoia boldineailes palpale
hai aviles ando En-Mișpat,
cai si o Cadeș,
hai mardes saoră them le amalițiengo,
sar le amorițiengo,
cai beșles ando Hoțațon-Tamar.
8 Hai înclistes ăl thagara le Sodomache,
le Gomorache,
le Admache,
le Țeboiimasche hai le Belache
(oi si o Țoar)
hai laciardiles co marimos lența
ande Har le Sidimoschi:
9 le Chedorlaomerasa o thagar le Elamosco,
hai le Tidealosa o thagar le Goiimosco,
hai le Amrafelosa o thagar le Șinearosco,
hai le Ariocosa o thagar le Elasarosco;
ștar thagara pă pangi thagara.
10 Ande Har Sidim sas but hainga pherde smoala.
Ăl thagara le Sodomache hai le Gomorache
nașles hai peles ande lende,
colaver cai aciles nașles caring ăl plaia.
11 Cola cai marde len
lile saoră bravalimos hai o hamos le Sodomaco hai le Gomoraco
hai teleardes.
12 On liles i le Lotos,
o ciavo le phralesco le Avramosco,
hai i lesco bravalimos,
că i ov beșlos ande Sodoma.
13 Avilos iech cai hastrailos
hai phendea le Avramosche le evreeosche
cai beșelas pașa o stejari le Mamresco amoritosco,
cai sas lesco phral o Eșcol hai o Aner.
Hai on phanglineaile le Avramosa.
14 Sar așundeas o Avram
că lesco phral sas astardo,
chideas pe manușăn le zuralen,
codolen cai biandiles andă lesco cher,
trin șăla hai deșohto,
hai teleardes palal thagara gi co Dan.
15 Pe reat huladeas pe manușăn,
ciutea pes lența hai mardea len
hai îngheardea len gi co Hoba
cai si caring o nordo le Damascosco.
16 Hai andeas palpale saoră bravalimata,
lileas i pe phrales le Lotos saoră bravalimasa,
le giuvlean hai saoră murșăn.
O Melhisedec binecuvintil le Avramos, hai o Avram del les e rig le deșenghi
17 Cana o Avram boldineailo
catar o marimos le Chedorlaomerosa hai le thagarența,
înclistos lenghe anglal lesche o thagar le Sodomaco
ande Har Șave,
cadaia si e Har le Thagareschi.
18 O Melhisedec,
o thagar le Salomesco,
andea lesche marno hai mol.
Ov sas o rașai le Bare Devlesco.
19 Binecuvintisardea le Avramos hai phendeas:
— Binecuvintime te avel o Avram catar o Baro Del,
cai cherdea o ceri hai e phuv!
20 Binecuvintime te avel o Baro Del,
cai deas che dușmaien andă cheo vast!
Hai o Avram dea les le deșenghi rig anda sea.
21 O thagar le Sodomaco phendea le Avramosche:
— De man le manușăn,
hai o bravalimos închear les tuche!
22 O Avram phendea le thagaresche le Sodomaco:
— Vazdem muro vast anglo Rai,
o Baro Del cai cherdeas o ceri hai e phuv,
23 hai solahadilem că nai te lava chanci
anda sea so si chiro,
nici ăc firo thav,
nici ăc haravli poghimaschi,
te na phenes:
«Cherdem bravalo le Avramos».
24 Numa so hales ăl bare ciave
hai e rig le manușănghi cai sas manța,
Aner,
Eșcol hai Mamre,
on daștin te len pi rig.