🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto rromano o internacionalo
6
1 Phralale hai pheiale,
kana ăk manuș va perela andăk greșala,
tume kai sen mai zurale ando Duho
te vazden les ăk duhosa blîndo!
Hai dikh tute ta na peres i tu!
2 Phiraven ăl pharimata iekh avreske,
hai kadea keren e kris le Kristososki!
3 Pentrukă kana dakoniva pakeala kă si daicii,
makar kă nai khanci,
tharel pes korkoro.
4 Fiosavo te cercetil pi buki,
hai atunci va avela les sosa te lăudil pes,
hai ta na ciul pi buki pașa avreski,
5 kă fiosavo si te phiravel pi responsabilitatea korkoro.
So semănil o manuș, kodoia va secerila
6 Kon lel sikaiimata anda o Kuvînto le Devlesko,
te del anda pe bukea i koles kai sikavel les.
7 Na thardeon:
O Del ni mukel pes te avel hohado.
So semănil o manuș, kodoia va secerila.
8 Kon semănil te placiol pe firea bezehali,
va secerila andai firea bezehali kernimos.
Dar kon sămănil te placiol le Duhos,
va secerila anda o Duho e viața veșniko.
9 Ta na khineos ando kerimos le miștimasko,
kă k-e vremea potrivime si te seceris,
kana ni perasa khinimastar.
10 Kadea deci te keras mișto saorănghe
kabor drom daștis,
dar mai but le fameliake kolenghe kai pakean!
O Pavel kamel ka on ta na bistren
11 Dikhen so literența bare ramosardem tumenghe,
korkoro mîră vastesa!
12 Kola kai kamen
te aven dikhle katar ăl manuș,
roden te keren tumen te cinen tumen tele,
ka on ta na aven nașade
andai kauza le trușuleski le Kristososki.
13 Pentrukă nici on
kai si cinde tele ni înkearen e Kris,
hai kamen ka tume te aven cinde tele,
ka on te daștin te lăudin pes tumare truposa.
14 Kabor anda mande,
dur mandar o gîndo
te lăudiv man avre daicesa,
numa le trușulesa amare Raiesko le Isusosko Kristos.
Hai othe e lumea sas răstignime anda mande,
hai me semas răstignime andai lumea.
15 Kă ando Kristos Isus nici o cinimos tele,
hai nici o bicinimos tele nai khanci,
hai numa te avel tut rig
anda so kerdeas o Del nevo.
16 Kola kai gian pala kadai regula,
le Israelosa le Devlesko,
te avel e pacea hai e mila.
17 Dakanara angle,
koniva ta na holearen man,
kă me phiravav pă muro trupo
ăl semnea le Isusoske!
18 Phralale hai pheiale,
o miștimos amare Raiesko le Isusosko Kristos
te avel tumare duhosa!
Amin.