🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto rromano o internacionalo
O Avraam ciutino ke proba
22
1 Pala kadala bukea
o Del ciutea le Avraamos ke proba phenindos:
„Avraame!”
Hai ov phendeas:
„Italem.”
2 „Le ke ciaves,
kire korkoro ciaves,
saves tu iubis les,
le Isakos,
hai gia ando Them Moria
hai phabar les anda mande
po plai kai si te phenav tuke!”
3 O Avraam uștilo de tehara andai reat,
ciuteas e șaua pă peo hăr,
hai lileas pesa dui slugi tărne
hai i le Isakos pe ciaves.
Cindeas ăl kașt anda o phabarimos
hai teleardeas ko than kai phendea leske o Del.
4 Andă le trinengo ghes
o Avraam vazdeas pe iakha opre
hai dikhleas o than dural.
5 Hai o Avraam phendea le tărnenghe:
„Tume beșen kate le hăresa!
Me hai o ciavo si te gias gi okote
te înkinos amen,
hai si te boldas amen palpale tumende.”
6 O Avraam lileas ăl kașt anda o phabarimos,
hai ciutea len păl zeia pe ciaveske le Isakoske,
hai lileas andăl vast e iag hai e ciuri
hai telearde iel dui andăk than.
7 O Isak dea duma pe dadesa,
le Avraamosa:
„Dade!”
„So si muro ciavo?”
„Si ame iag,
si ame kașt,
dar kai si o mielo anda o phabarimos?”
8 „Le Devles si les grija
te del amen le mielos anda o phabarimos,
muro ciavo.”
Hai gheles mai angle.
9 Aresle ko than kai phendea leske o Del,
hai othe o Avraam vazdeas ăk altari,
laciardeas ăl kașt po altari,
pala kodoia phanglea pe ciaves le Isakos,
hai ciutea les opral păl kașt po altari.
10 O Avraam lileas e ciuri te cinel pe ciaves.
11 Atunci o Îngero le Raiesko
deas mui leste anda o ceri:
„Avraame,
Avraame!”
„Italem!”
12 „Beș!
Ta na cius o vast po ciavo,
ta na keres leske daicii!
Akanak gianav kă daras katar o Del.
Kă ni înkeardean ke ciaves,
kire korkoro ciaves anda mande.”
13 O Avraam vazdea pe iakha,
hai dikhleas pala peste
ăk brakho înkurkime le șînghența andăk stufiș.
O Avraam ghelos hai lileas le brakhes
hai phabardea les anda o Del,
ando than pe ciavesko.
14 O Avraam ciuteas o anav kodole thaneske:
„O Rai va avela les grija”.
Kodolaske phendol aghes:
„Ko plai le Raiesko les si les grija”.
15 O Îngero le Raiesko
dineas mui înkă ăk data ko Avraam:
16 hai phendeas:
„ ‘Pă mande solahav,’
phenel o Rai,
‘anda kodoia kai kerdean kadai buki
hai ni înkeardean ke ciaves,
ke korkoro ciaves,
17 si te binekuvintiv tut but mai but,
hai si te barearav but mai but ke ciaven pala tute,
kadea sar ăl steale le cereske
hai sar o kișai pa-i rig le bare paiesko.
Hai kire ciave va avena opral
păl foruri pe dușmaenghe.
18 Saoră neamuri le phuveake
si te aven binekuvintime andă kire ciave,
kă tu kerdean sar me poruncisardem.’ ”
19 O Avraam boldineailos palpale kă pire slugi,
hai uștiles hai teleardes andăk than ke Ber-Șeba,
hai o Avraam beșelas ande Ber-Șeba.
Ăl ciave le Nahoroske
20 Pala kadala bukea mai phendineailo le Avraamoske:
„Dikh,
e Milka kerdeas i oi ciave ke phraleske Nahoroske.
21 Hai si kadea:
o Uț si o mai baro,
o Buz lesko phral,
o Kemuel (o dad le Aramosko),
22 o Kesed,
o Hazo,
o Pildaș,
o Idlaf hai o Betuel.
23 O Betuel kerdea le Rebeka.”
Kadala si ăl ohto ciave
kai kerdea len e Milka le Nahoroske,
o phral le Avraamosko.
24 Koiaver romni leski,
kai buciolas Reuma,
kerdeas i oi le Tebahos,
le Gahamos,
le Tahașos hai le Maaka.