121
O Rai ajutil tut
Ăc ghili cana uștenas co Ierusalimo
Vazdav mîră iacha caring ăl plaia ⸤hai puciav man⸥:
Catar va avela muro ajutori?
Muro ajutori avel catar o Rai,
cai cherdeas o ceri hai e phuv.
Ov ni va muchela te istral cheo pîrno,
cova cai păzil tut ni va moțoiila.
Ita că ni moțoiil, nici ni sovel
cova cai păzil le Israelos.
O Rai si cova cai păzil tut,
pă cheo vast o ciacio o Rai si sar ăc ucial cai protejil tut.
Chanci ni va cherela tuche o cham o ghes,
nici o cionot e reat.
O Rai va păzila tut saoră nasulimastar,
va păzila chi viața.
O Rai va păzila tut cana încles
hai cana întris dacanara hai totdeauna.