O angluno lil le Ioanosco
1
O Isus, o Cuvînto cai del viața
⸤Ramos tumenghe anda⸥ soste sas de anglal, so așundeam, so dichleam amare iachența, so vardisardeam hai so machleam amare vastența, anda o Cuvînto cai del viața. E viața sicadilis hai ame dichleam lan, cadea că phenas o ciacimos anda late hai das tumenghe duma andai viața veșnico, savi sas co Dad hai savi sicadilis amenghe. So dichleam hai așundeam, anda codoia das i tumenghe duma, ca i tumen te avel tumen părtășia amența. Hai amari părtășia si le Dadesa hai lesche Ciavesa le Isusosa Cristos. Hai ame ramos cadal buchea ca amari bucuria te avel pherdi.
Cana seam le Devlesa, ni trăbul te cheras bezeh
Te phiras ande lumina
Cadaia si e vestea savi așundeam lan lestar, hai anda savi phenas tumenghe: că o Del si lumina hai andă leste nai chanci tunearico. Cana phenas că si amen părtășia lesa hai ando tunearico phiras, hohavas hai ni trais pala o ciacimos. Dar cana phiras ande lumina, pala sar ov si ande lumina, si amen părtășia iech avresa, hai o rat le Isusosco, lesco Ciavesco, thovel amen anda saoro bezeha. Cana phenas că nai amen bezeh, thardos amen hai o ciacimos nai andă amende. Cana phenas ciaces amare bezeha le Devlesche, ov si pacheamasco hai ciacio, caște iertil amare bezeha hai te thovel amen catar saoră buchea nasul cai cherdeam len. 10 Cana phenas că ni cherdeam bezeh, cheras les ohamno, hai lesco Cuvînto nai andă amende.