20
O Del na mikǎs le Abimelekos te kerel bűnos
O Abraham giǎs othar an le Negevosqro them. Beśǎs maśka o Kadeś thë o Śur. Kana beśǎs sar jeg idëgënjon an Gerar, odë phendǎs pa pesqri rromnji, pa Śara, ke:
— Morri phenj hinǐ.
O Abimelek, le Gerarosqro krajis, tranǎs manuśen thë liǎs la Śara. Okkor o Del sikadǎs pes rǎtjal an sunesθe le Abimelekosqe thë odë phendǎs lesqe:
— Dikh, merëhë vaś kodë ʒuji sava liǎn la, ke hinǐ avre rromesqri.
O Abimelek na risǎs laθe, vaś odë odë phendǎs:
— Raja, ćaćes ke mudares kole nepos savo bidośaqro hino? Na vo phendǎs manqe ke voj lesqri phen hinǐ? Thë na voj phendǎs ke vo laqro phral hino? Me kerdǒm këdë źuźe vodjëçë thë źuźe vastença.
O Del odë phendǎs lesqe an sunesθe:
— Te me ʒanav ke këdë kerdǎn la źuźe vodjëçë, vaś këdë aćhadǒm tut te na keres bűnos sëmbë mança. Vaś këdë na mikǒm te rises laθe. Akana de kala rromnǎ pale laqre rromesqe, ke vo profetos hino. Mangela pes vaś tuqe thë ʒivëhë. Thë daqe na des la pale, te ʒanes ke ćaćes ke merëhë, tu thë sëkkon save tire hine.
Jokor tosarra o Abimelek uśtǐǎs, thë akhardǎs pesqre saste sogalovonen. Kana phendǎs lenqe mindënos so phendǎs o Del, o manuśa zores darane. O Abimelek akhardǎs le Abrahamos thë odë phendǎs lesqe:
— So kerdǎn amenqe? So ʒungajibo kerdǒm me sëmbë tuva, ke andǎn pe manθe thë pe morro them* Them = orsagos jeg baro ʒungajibo? Kise butǎ kerdǎn mança save na kampiǎs te keres.
10 Thë o Abimelek inke te odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Pe sosθe gindindǎn tut kaj kerdǎn këdë butǐ?
11 O Abraham odë phendǎs:
— Ke phendǒm manqe ke ćaćes ke na daran katho Del an kado them, thë mudarena man vaś morri rromnji. 12 Thë kodë ćaćes hin ke morri phenj hinǐ, morre dadesqri ćhej. Numa ke nanji morra daqri ćhej, thë kidë aviǎs morri rromnji. 13 Thë kana o Del dromesqe ćhudǎ man andra morre dadesqro kher, phendǒm laqe kidë te sikavel ari ke dragon hom laqe, ke an sëkkon than kaj phiras, te phenel pa manθe ke me laqo phral hom.
14 O Abimelek xunǎs bakren, buznǎn Buznǐ = këćkë = coprä thë gurunǎn, sogalovi thë sogalovisen, thë dinǎs len le Abrahamosqe, thë te lesqra rromnǎ, la Śara, pale dinǎs la lesqe. 15 O Abimelek odë phendǎs:
— Dikh, morro them angla tuθe hino, beś kaj tu kames!
16 Thë la Śaraqe odë phendǎs:
— Dikh, dav tre phrales jeg mija ëzüśtos. Kalaça bidośaqri han angla kola save tuva hine. Ninćesar na han bünëśon.
17 O Abraham mangǎs pes le Delesqe, thë o Del sastjardǎs le Abimelekos, lesqra rromnǎ thë lesqre sogalovisen, kidë kaj śëj te nësvëǒn. 18 Ke ⸤kana o Abimelek liǎs la Śara,⸥ o Dragon Del phangǎs sëkkona ʒuǎqri mihë an le Abimelekosqro kher vaś i Śara, le Abrahamosqri rromnji.

*20:9 Them = orsagos

20:14 Buznǐ = këćkë = coprä