🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
6
1 Phralaǃle haj phejaǃle,
kana äk manuś va perela anθ-äk greśala,
tume kaj sen maj zurale anθ-o Duxo
te vazden les äk duxoça blïndo!
Haj dikh tuθe ta na peres i tu!
2 Phiraven äl pharimata jekh avresqe,
haj kadǎ keren e kris le Kristososqi!
3 Pentrukä kana dakoniva pakǎla kä si dajći,
makar kä naj khanć,
tharel pes korkoro.
4 Fiosavo te ćerćetil pi buki,
haj atunć va avela les soça te läudil pes,
haj ta na ćhul pi buki paśa avresqi,
5 kä fiosavo si te phiravel pi responsabilitatǎ korkoro.
So semänil o manuś, kodoja va sećerila
6 Kon lel sikaimata anθa o Kuvïnto le Devlesqo,
te del anθa pe bukǎ i koles kaj sikavel les.
7 Na thardǒn:
O Del ni mukel pes te avel xoxado.
So semänil o manuś, kodoja va sećerila.
8 Kon semänil te plaćol pe firja bezexali,
va sećerila anθa-i firja bezexali kernimos.
Dar kon sämänil te plaćol le Duxos,
va sećerila anθa o Duxo e viaca veśniko.
9 Ta na khinǒs anθ-o kerimos le miśtimasqo,
kä k-e vremja potrivime si te sećeris,
kana ni perasa khinimasθar.
10 Kadǎ deć te keras miśto saoränqe
kabor drom daśtis,
dar maj but le famelǎqe kolenqe kaj pakǎn!
O Pavel kamel ka on ta na bistren
11 Dikhen so literença bare ramosardem tumenqe,
korkoro mïrä vasteça!
12 Kola kaj kamen
te aven dikhle kaθar äl manuś,
roden te keren tumen te ćhinen tumen tele,
ka on ta na aven naśade
anθa-i kauza le truśulesqi le Kristososqi.
13 Pentrukä nić on
kaj si ćhinde tele ni ïnkǎren e Kris,
haj kamen ka tume te aven ćhinde tele,
ka on te daśtin te läudin pes tumare trupoça.
14 Kabor anθa manθe,
dur manθar o gïndo
te läudiv man avre dajćeça,
numa le truśuleça amare Rajesqo le Isusosqo Kristos.
Haj othe e lumja sas rästignime anθa manθe,
haj me semas rästignime anθa-i lumja.
15 Kä anθ-o Kristos Isus nić o ćhinimos tele,
haj nić o bićhinimos tele naj khanć,
haj numa te avel tut rig
anθa so kerdǎs o Del nevo.
16 Kola kaj ʒan pala kadaj regula,
le Israeloça le Devlesqo,
te avel e paćja haj e mila.
17 Dakanara angle,
koniva ta na xolǎren man,
kä me phiravav pä muro trupo
äl semnǎ le Isusosqe!
18 Phralaǃle haj phejaǃle,
o miśtimos amare Rajesqo le Isusosqo Kristos
te avel tumare duxoça!
Amin.