🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O salmo 121
O Rai ajutil tut
Ăc ghili cana uștenas co Ierusalimo
1 Vazdav mîră iacha caring ăl plaia hai puciav man:
Catar va avela muro ajutori?
2 Muro ajutori avel catar o Rai,
cai cherdeas o ceri hai e phuv.
3 Ov ni va muchela te istral cheo pîrno,
cova cai păzil tut ni va moțoiila.
4 Ita că ni moțoiil,
nici ni sovel
cova cai păzil le Israelos.
5 O Rai si cova cai păzil tut,
pă cheo vast o ciacio o Rai si sar ăc ucial cai protejil tut.
6 Chanci ni va cherela tuche o cham o ghes,
nici o cionot e reat.
7 O Rai va păzila tut saoră nasulimastar,
va păzila chi viața.
8 O Rai va păzila tut cana încles
hai cana întris dacanara hai totdeauna.