Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
I Hagar thë o Iśmael
16
1 I Sarai,
le Abramosqri rromnji,
na kerdǎs lesqe cine ćhaven.
La has la jeg sogalovisa katho Edjiptomos,
savi kidë bićhiǎs Hagar.
2 Thë i Sarai odë phendǎs le Abramosqe:
— Dikh,
o Dragon Del na mikǎs man te kerav cine ćhaven.
Mangav tut te ʒas ka morri sogalovisa,
thë kidë mojd śëj ke avela man cino ćhavo laθar.
O Abram odë kerdǎs so phendǎs i Sarai.
3 I Sarai,
le Abramosqri rromnji,
liǎs la Hagara,
savi katho Edjiptomos has,
pesqra sogalovisa,
thë dinǎs la rromnjaqe le Abramosqe,
pesqre rromesqe.
Okor o Abram ëbë dje deś borś beśǎs an them Kanaan.
4 Kidë ke o Abram la Hagaraça sutǎ,
thë voj bares aćhiǎs.
Kana i Hagar dikhǎs ke bares hinǐ,
tele dikhǎs la Saraiva,
pesqra gazdasonǎ.
5 Thë i Sarai odë phendǎs le Abramosqe:
— Vaś morro bajos tu han o dośalo!
Me dinǒm morra sogalovisa tuqe,
thë voj,
djesar dikhǎs ke bares aćhiǎs,
tele dikhǎs man.
O Dragon Del te kerel ćaćibo maśka manθe thë maśka tuθe!
6 Thë o Abram odë phendǎs laqe:
— Dikh,
tri sogalovisa an tro vast hinǐ.
Ker la so kames!
Thë i Sarai ʒungales phiradǎs pes laça,
kaj i Hagar naśǎs pesqe laθar.
7 Thë le Dragone Delesqro Andjalos
arakhǎs la paśa jeg xanjik an pusta,
paśa kodë xanjik
savi paśa kodo drom hin savo ʒal ko Śur.
8 O Andjalos odë phendǎs:
— Hagar,
la Saraivaqri sogalovisa,
kathar aves thë kaj ʒas?
Thë voj odë phendǎs:
— Naśav manqe katha Sarai,
katha murri gazdasonǎ.
9 Le Dragone Delesqro Andjalos odë phendǎs laqe:
— Ʒa pale ka tri gazdasonǎ
thë ker tut tele angla laθe!
10 Thë inke odë phendǎ:
— Kidë bararoho tre ćhavesqro njamos,
ke naśtjig te iginena len.
11 Le Dragone Delesqro Andjalos inke odë phendǎs laqe:
— Dikh!
Bares han thë nësvëǔvëhë jekhe ćhas,
savesqe ćhuvëhë lesqro nav Iśmael,
a ke o Dragon Del hajardǎ tut an tri dukh.
12 Vo kidë phiravela pes sar jeg vodon grast.
Sëmbë aćhela sëkkone manuśëçë,
thë te o manuśa sëmbë aćhena lëçë.
Thë dur beśela katha pesqre phrala.
13 Thë i Hagar kidë ćhudǎs le Dragone Delesqro nav,
savo dumazindǎs laça:
„Tu han o Del,
savo dikhel man.”
Ke voj odë phendǎs:
„Ćaćes hin ke kade dikhǒm koles,
savo dikhel man?”
14 Vaś këdë kodë xanjik kidë bićhol Laxaj-Roj.
b Voj hin maśka o Kadeś thë o Bared.
15 Thë i Hagar nësvëǎs le Abramosqe jekhe ćhas,
thë vo kidë ćhudǎs lesqro nav Iśmael.
16 Le Abramos has les oxtovardeś thë śo borś
kana i Hagar nësvëǎs lesqe le Iśmaelos.